a1

 •           اجرای برداشت و پیاده سازی اطلاعات اقلام شهری مانند شبکه برق ،آب ، گاز و غیره

 •          نیازسنجی و امکان سنجی سیستم اطلاعات مکانی

 •          آماده سازی داده های مکانی و تصحیح نقشه ها

 •          بروز رسانی نقشه های شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای

 •          توسعه پایگاه داده مکانی در بسترهای متمرکز و توزیع یافته

 •          طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی

 •          تهیه اطلاعات مکانی عوارض شهری به صورت سه بعدی

 •        مشاوره پیرامون تعریف پروژه های GIS بر اساس نیاز ها و کمبود های کارفرما

 •          تحلیل داده های مکانی

 •          توسعه نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی

 •          پردازش تصاویر ماهواره ای

 •          اجرای برداشت و پیاده سازی اطلاعات اقلام شهری مانند شبکه برق ،آب ، گاز و …