چکیده:

 • طراحی نرم افزار بر اساس آخرین استاندارد و دستورالعمل شرکت توانیر
 • تعریف پیمانکاران بهمراه تخصص، توان عملیاتی و تقویم کاری
 • محاسبه و نمایش مکانی اولویت بندی بازدید شبکه بر اساس پارامترهای تاثیر گذار
 • تعریف دوره و برنمه بازدید به صورت هوشمند و مکانی بر روی نقشه
 • انجام عملیات بازدید بر روی تبلت دارای نقشه الکتریکی (محیطGIS)
 • ثبت عملیات بهره برداری و احجام مورد نیاز جهت انجام عملیات سرویس
 • تعریف برنامه سرویس بهمراه تعیین هزینه و مدت زمان تخمینی جهت انجام آن
 • ارتباط با سیستم کنترل پروژه و فهرست بها بهره برداری
 • امکان نمایش آنلاین اکیپهای بازدید و سرویس
 • نمایش گرافیکی معایب و سرویسهای انجام شده بر روی نقشه
 • ارتباط آنلاین با دیتابیس GIS جهت نمایش شبکه و براورد صحیح از احجام شبکه در هنگام بازدید
 • امکان بروزرسانی شبکه GIS بواسطه اکیپهای مجهز به تبلت PM در هنگام بازدید و سرویس
 • دارا بودن سیستم دینامیک تعریف کاربر و اختصاص سطوح دسترسی بر اساس چارت سازمانی مورد نظر
 • بررسی و تایید برنامه ها، بازدیدها، سرویس ها و صورت وضعیت ها بصورت کارتابلی