خطوط انتقال:

  • طراحی خط ۶۳ کیلوولت نورآباد
  • نظارت کارگاهی خط ۶۳ کیلوولت از پست ساوه به مامونیه و زاویه
  • نظارت کارگاهی خط ۶۳ کیلوولت از پست نورآباد به الشتر و سراب رباط
  • نظارت کارگاهی خط ۶۳ کیلو ولت پست همدان ۲۳۰ – همدان ۱
  • نظارت کارگاهی خط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت ارتباطی نیروگاه خرم آباد
  • بروز رسانی نقشه های حفاظتی پست ۶۳ کیلو ولت استان سمنان

پستهای انتقال:

  • محاسبه و شبیه سازی جریان هجومی ترانسهای ۳۱۰ مگا ولت آمپر
  • تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری آذربایجان