نرم افزار واگذاری مکانیزه انشعاب مشترکین

 • ثبت مکان و کد درخواست متقاضیان جدید در دفاتر پیشخوان دولت در محیط GIS
 • ثبت مکان متقاضیان بصورت اینترنتی و از طریق نرم افزارهای تحت اندروید
 • نمایش مراحل واگذاری انشعاب به تفکیک رنگ در محیط نقشه
 • نمایش مدت زمان درخواست و یا اطلاعات مهم دیگر به صورت برچسب بر روی نقشه
 • نمایش میزان بدهی هر مشترک به صورت طیف  رنگ بر روی نقشه
 • نمایش مسیر قرائت مامورین بر روی نقشه
 • تحلیل واگذاری انشعاب مشترکین بر اساس ساختار توپولوژی شبکه در GIS
 • تکمیل فرم بازدید و تهیه کروکی از محل متقاضی بر اساس اطلاعات GIS بصورت اتوماتیک
 • نمایش نام پست و نام فیدر و مسیر پیشنهادی جهت تغذیه مشارک جدید
 • نمایش نام پست و نام فیدر و مسیر پیشنهادی جهت تغذیه مشترک جدید
 • تکمیل اتوماتیک سطح مقطع خطوط استفاده شده فیدر تغذیه کننده مشترک جدید
 • تکمیل اتوماتیک ظرفیت ترانس ومیزان بارگیری پست تغذیه کننده مشترک جدید
 • تکمیل اتوماتیک تعداد مشترکین هر فاز و به تفکیک  تعرفه مصرف فیدر تغذیه کننده  مشترک جدید
 • امکان پرینت از کروکی محل متقاضی شامل نقشه الکتریکی و نقشه شهری
 • ارتباط با نرم افزار خدمات مشترکین biling جهت تبادل اطلاعات