نرم افزار بارگیری پستها

 • ثبت بارگیری پستها با استفاده از MobileGIS
 • نمایش فرم بارگیری در هنگام نزدیک شدن به پست
 • ثبت اتوماتیک تاریخ و زمان از طریق مخابرات یا ماهواره
 • الصاق عکس یا مستندات به پست
 • امکان ثبت بارگیری پست به صورت دستی و یا مکانیزه با آمپر متر دیجیتال
 • نمایش آنلاین مسیر حرکتی اکیپ بارگیری در نرم افزار ستادی
 • نمایش وضعیت بارگیری پستها بصورت گرافیک بر روی نقشه
 • نمایش وضعیت عدم تعادل پستها بصورت گرافیک بر روی نقشه
 • تهیه گزارش مکانی از پراکندگی  پستهای پربار یا نامتعادل
 • نمایش سابقه بارگیری هر پست با کلیک کردن در محیط نقشه
 • نمایش سابقه بارگیری هر پست با کلیک کردن در محیط نقشه
 • نمایش تاریخ و زمان و نام پست به صورت برچسب بر روی نقشه
 • امکان تهیه پرینت از نقشه
 • امکان جستجسوی سریع و یافتن پست مورد نظر بر اساس نام یا کد شناسایی
 • انجام تحلیل Geometric Network
 • نمایش محدوده تغذیه هر پست توزیع
 • تعیین تعداد مشترکین تغذیه کننده از هر پست