نرم افزار داشبورد آماری از تجهیزات شبکه مبتنی بر GIS

 • اتصال به دیتابیسهای مختلف GIS و تهیه گزارشات آنلاین
 • تهیه گزارش از احجام شبکه به صورت سلسله مراتبی تقسیمات کشوری شامل:

 استان، شهرستان، شهر، روستا و بخش در نرم افزار

 • تهیه گزارش بر اساس تقسیمات و بخش بندی شرکتها توزیع شامل:

 شرکت توزیع، مناطق و ادارات یا نواحی برق

 • تهیه گزارشات از شبکه موجود و یا تجهیزات برکنار شده
 • تهیه گزارش از احجام احداث شده در باززه زمانی مشخص
 • تهیه گزارش Pivot تجمعی بر اساس فیلدهای انتخابی
 • امکان ذخیره گزارشات به تفکیک ماه های مختلف سال
 • تهیه قالب ها و تیپهای پیش فرض  جهت تهیه گزارش
 • امکان ذخیره قالبهای گزارش به تفکیک سیستمی و کاربری
 • پیاده سازی سطوح دسترسی کاربران در بخشهای مختلف سیستم
 • امکان ذخیره گزارشات به فرمهای اکسل و تصویر
 • امکان تهیه انواع نمودار از گزارشات