۱- طرح جامع شبکه های توزیع

۲- کاهش تلفات شبکه های توزیع مطالعات بار

۳- مطالعات بار

۴- مطالعات ممیزی انرژی صنایع و مدیریت مصرف

۵- سیستم  و حفاظت

۶-  GIS