• مطالعه، بررسی و تهیه طرحهای جامع توزیع.
  • نظارت بر انجام فعالیتهای توسعه و احداث و همچنین اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع.
  • نظارت بر کار بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع.
  • مطالعه و انجام طرحهای ساماندهی و کاهش تلفات.
  • مطالعه و انجام طرحهای برآورد بار و انرژی.
  • مکانیزاسیون شبکه توزیع مبتنی بر GIS
  • اتوماسیون شبکه‌های توزیع