• مطالعه و بررسی و تهیه طرحهای تاسیسات انتقال و فوق توزیع (شامل خط و پست).
  • نظارت بر اجرای طرحهای انتقال نیرو و فوق توزیع.
  • نظارت بر فعالیتهای تعمیر و نگهداری و حفاظت شبکه انتقال نیرو و فوق توزیع.
  • تهیه اطلاعات شبکه انتقال در محیط GIS
  • مطالعات سیستمهای انتقال از نظر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری
  • مطالعات سیستمهای حفاظتی