– حوزه های فعالیت

۱- بخش GIS

۲- بخش تولید و توسعه سامانه های نرم افزاری

 نرم افزار

۳- بخش انتقال

بخش خطوط و پستهای انتقال

۴- بخش توزیع نیرو

 بخش مطالعات مهندسی شبکه های توزیع

 بخش مطالعات مهندسی سیستم و حفاظت

 بخش اتوماسیون 

سیستم روشنایی 

بخش انرژی های نو 

مولدهای تولید پراکنده (DG)

۵- سایر