در زمینه تولید:

بررسی و جایابی برای احداث نیروگاههای جدید.

مطالعات جایابی و مسائل فنی اتصال به شبکه نیروگاههای مقیاس کوچک.

بررسی و مطالعه در مورد استفاده از انرژیهای نو و تجدید پذیر.

بررسی و نظارت بر بهره برداری صحیح و اقتصادی و قابل اطمینان از نیروگاههای کشور.

در زمینه انتقال و فوق توزیع

مطلعه و بررسی و تهیه طرحهای تاسیسات انتقال و فوق توزیع (شامل خط و پست).

نظارت بر اجرای طرحهای انتقال نیرو و فوق توزیع.

نظارت بر فعالیتهای تعمیر و نگهداری و حفاظت شبکه انتقال نیرو و فوق توزیع.

تهیه اطلاعات شبکه انتقال در محیط GIS

مطالعات سیستمهای انتقال از نظر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری

مطالعات سیستمهای حفاظتی

در زمینه توزیع

مطالعه، بررسی و تهیه طرحهای جامع توزیع.

نظارت بر انجام فعالیتهای توسعه و احداث و همچنین اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع.

نظارت بر کار بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع.

مطالعه و انجام طرحهای ساماندهی و کاهش تلفات.

مطالعه و انجام طرحهای برآورد بار و انرژی.

مکانیزاسیون شبکه توزیع مبتنی بر GIS

اتوماسیون شبکه‌های توزیع

در زمینه مصرف

مطالعه در کیفیت توان.

اجرای ممیزی انرژی.

بررسی الگوی مصرف و همچنین مدیریت مصرف انرژی و بار.

نظارت بر کار تامین انشعاب، قرائت و کنترل لوازم اندازه گیری.

در زمینه سیستمهای مدیریتی

افزایش بهره وری و ارائه خدمات مربوط به نگهداری و بهبود مستمر سیستمهای مدیریتی موجود

طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS).

انجام مطالعات راهبردی و طراحی ساختار سازمانی

تدوین نظامهای منابع انسانی

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه