•  دوره آموزش مقدماتی نرم افزار DIgSILENT (توزیع تهران بزرگ)
 •  بررسی مسائل فنی طرح اتصال به مولدهای تولید پراکنده
 •  دوره مقدماتی و پیشرفته DIgSILENT (شرکت مکو)
 •  عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت (برق منطقه ای یزد)
 •  سمینار تخصصی طرح ساماندهی و کاهش تلفات (توزیع برق اردبیل )
 •  مشکلات شبکه های توزیع و راه کار آنها (توزیع برق جنوب کرمان)
 •  حفاظت پیشرفته شبکه های قدرت – مشکلات اشباع CT (شرکت خرد صنعت)
 •  حفاظت پیشرفته شبکه های قدرت – انتقال (شرکت خرد صنعت)
 •  نرم افزار ArcGIS ویژه مدیران (توزیع برق یزد)
 •  نرم افزار ArcGIS ویژه کارشناسان (توزیع برق یزد)
 •  دوره ArcGIS برق منطقه ای سمنان
 •  سمینار تخصصی سیستم زمین در شبکه های توزیع (توزیع برق شهرستان اصفهان)
 •  سمینار تخصصی مشکلات و پیشرفتهای شبکه توزیع کشور (توزیع غرب مازندران)
 •  نرم افزار DIgSILENT (توزیع برق آذربایجان شرقی)
 •  دوره پیشرفته نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع فارس)
 •  دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع فارس)
 •  دوره پیشرفته نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع زنجان)
 •  دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع زنجان)
 •  دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع یزد)
 •  حفاظت پیشرفته صنعتی (شرکت خرد صنعت)
 •  دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار DIgSILENT (شرکت توزیع آذربایجانغربی)
 •  دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار DIgSILENT(شرکت توزیع زنجان)
 •  آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار DIgSILENT (شرکت توزیع کرمانشاه)