نرم افزار قرائت انرژی مشترکین با استفاده از MobileGIS

 • امکان برقراری ارتباط با سایر نرم افزارهای قرائت جهت GISBase نمودن آنها
 • نمایش مکانی مشترکین موجود در GIS در بستر MobileGIS در هنگام قرائت انرژی
 • امکان ترسیم مکانی محل مشترک در صورت عدم وجود در پایگه داده GIS با دقت بالا
 • قرائت انرژی بصورت دستی و یا با بلوتوث برای کنتورهای دیجیتالی
 • ثبت گزارشات بازرسی و کدهای مانع و تهیه گزارشات مکانی در نسخه تبلت و ستادی
 • نمایش آنلاین یا افلاین مسیر حرکتی مکامورین در نسخه تبلت و ستادی
 • کنترل نزدیک بودن مامور   به مشترک  در هنگام ثبت انرژی
 • تصحیح بروزرسانی اطلاعات مکانی مشترکین و امکان اعمال آن در بانک GIS
 • امکان ثبت اطلاعات مکانی مشترکین غیر مجاز
 • ترسیم اتوماتیک مسیر قرائت به تفکیک مامور، روزکار و ردیف قرائت و محاسبه طول مسیر
 • امکان ثبت انرژی از طریق انتخاب مشترک در محیط نقشه و حذف وابستگی به اطلاعات ذهنی مامورین
 • مشاهده مشترکین درب بسته یا بدهکار جهت صدور اخطار یا قطع در محیط نقشه
 • اصلاح مکانیزه کد شناسایی جهت بهینه سازی مسیر قرائت مامورین