امروز: جمعه 12 آذر 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مدلسازی و برآورد بار و انرژی شهر ستان شیراز
 • عنوان پروژه:
  مدلسازی و برآورد بار و انرژی شهر ستان شیراز
  کارفرما:
  شرکت توزیع شیراز
  محل اجرا:
  شهر شیراز
  تاریخ پروژه:
  1387/10/10


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت توزیع برق شهر شیراز آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه مدلسازی بار شبکه با استفاده از نصب data logger  در شبکه و پیش بینی بار و انرژی 10 ساله با روشهای ترکیبی کاربری اراضی و روشهای رگرسیونی می باشد.

   

  حجم پروژه: حدود 600000مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - اخذ و جمع آوری اطلاعات

  - اخذ اطلاعات مصرف انرژی مشترکین و نقشه های جغرافیایی از شرکت توزیع

  - اخذ اطلاعات نواحی و روزکارهای قرائت کنتور از کارفرما

  - اخذ اطلاعات از روند توسعه اجتماعی، اقتصادی در افقهای 5 و 10 سال آینده

  - انجام مطالعات برآورد انرژی

  - تقسیم بندی منطقه بر حسب روزکارها

  - تقسیم بندی مصرف کنندگان به دسته های مختلف

  - محاسبه انرژی مصرفی هر ناحیه به تفکیک نوع مصرف در سالهای پیشین

  - محاسبه سرانه انرژی و تغییرات ماهیانه مصرف ارژی به تفکیک نوع مصرف و نواحی مختلف

  - انجام محاسبات برآورد انرژی با توجه به مصرف و روندهای توسعه شهری

  - ارسال گزارش مطالعات برآورد انرژی مدیریت اول به انتخاب کارفرما

  - ارسال گزارش مطالعات برآورد انرژی سایر مدیریت و امور

  - انجام مطالعات مدلسازی بار

  - انتخاب فیدرهای نمونه و نصب ثبات برروی آنها با همکاری کارفرما

  - جمع آوری اطلاعات ثبات و بررسی منحنی های نتیجه

  - تعیین مدل نهایی بار هر دسته مصرف

  - مدلسازی بار هر یک از نواحی در نظر گرفته شده به تفکیک تعرفه

  - محاسبه پارامترهای مختلف بار (ضریب بار و ...) در هر منطقه

  - تعیین چگالی بار و مراکز ثقل بار

  - ارسال گزارش مدلسازی مدیریت اول

  - ارسال گزارش مدلسازی سایر مدیریت ها

  - انجام مطالعات پیش بینی بار

  - محاسبه رشد بار در هر ناحیه با استفاده از نتایج رشد انرژی

  - نمایش گرافیکی مطالعات بار بر روی نقشه جغرافیایی

  - ارسال گزارش مطالعات پیش بینی بار مدیریت اول

  - ارسال گزارش مطالعات پیش بینی بار سایر مدیریت ها و امور

  - برگزاری سمینار نهایی  تصاویر پروژه: