امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • بررسی مسائل فنی طرح اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک(DG) واقع در سایتهای شهرکهای صنعتی یزد- جهان آباد میبد- صدوق – دروازه قرآن – مدرس – تفت(شرکت برق منطقه ای یزد)
 • عنوان پروژه:
  بررسی مسائل فنی طرح اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک(DG) واقع در سایتهای شهرکهای صنعتی یزد- جهان آباد میبد- صدوق – دروازه قرآن – مدرس – تفت(شرکت برق منطقه ای یزد)
  کارفرما:
  برق منطقه ای یزد
  محل اجرا:
  یزد - جهان آباد میبد - دروازه قرآن - مدرس - تفت
  تاریخ پروژه:
  1389/10/11


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای استان یزد آغاز گردید. هدف از اجرای این پروژه، بررسی مسائل فنی طرح اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک(DG) واقع در سایتهای شهرکهای صنعتی یزد- جهان آباد میبد- صدوق – دروازه قرآن – مدرس – تفت است. در این پروژه، طرح های پیشنهادی سرمایه گزاران احداث مولد مقیاس کوچک مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات و نکات لازم مطابق دستورالعمل طرح اتصال به مشاور سرمایه گذار ارائه گردیده است.

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  دریافت اطلاعات

  الف. دریافت اطلاعات و مشخصات شبکه مورد مطالعه (اطلاعات ژنراتورها، کنترلرها، ساختار و پارامترهای شبکه و بار) و در مقادیر نمونه برای برخی از اطلاعات مورد نیاز

   ب. دریافت اطلاعات از بارهای خاص موجود در شبکه که به دو دسته تقسیم می شود:

  - بارهایی که جریان راه اندازی بزرگی تولید می کنند نظیر موتورهای بزرگ و یا موتورهای متمرکزی که با هم راه اندازی می شوند.

  - بارهایی که باعث نوسانی شدن ولتاژ و به ویژه توان خروجی مولد مقیاس کوچک می شوند. نظیر بارهای ضربه ای و یا کوره های قوس الکتریک

   

  شبیه سازی شبکه مورد مطالعه و انجام مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه

  الف. شبیه سازی شبکه مورد مطالعه تا سطح مورد نیز در مطالعات، با استفاده از نرم افزار DIgSILENT (و یا سایر نرم­افزارهای مشابه)

  - لازم به ذکر است که شبکه شبیه سازی شده به منظور انجام مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

   ب. انجام پخش بار در شبکه فشار متوسط با در نظر گرفتن DG

  ج. در صورت نصب مولد مقیاس کوچک در طول فیدر فشار متوسط، برخی پارامترهای بهره برداری و کیفیت توان از قبیل ولتاژ انتهای فیدر و جریان ابتدای فیدر قبل و بعد از نصب مولد و همچنین ولتاژ ابتدای فیدر بعد از نصب مولد و خروج بار محاسبه شده و در صورت نیاز پیشنهاداتی ارایه می شود.

  د. مطالعه اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن و بررسی تاثیر DG بر جریان اتصال کوتاه شبکه

  ه. بررسی کفایت سطح مقطع فیدرها و تجهیزات سمت فشار متوسط پست فوق توزیع با توجه به سطح اتصال کوتاه شبکه در حضور DG

   

  تعیین نیازمندیهای حفاظتی

   الف. پیشنهاد واحدهای حفاظتی مورد نیاز برای مولد مقیاس کوچک

  ب. پیشنهاد واحدهای حفاظتی مورد نیاز برای ترانسفورماتور واسطه

  ج. پیشنهاد واحدهای حفاظتی مورد نیاز در محل اتصال مولد به شبکه