آموزش نسخه موبایل Gedat (ورود اطلاعات)

ویدئو آموزش نسخه موبایل نرم افزار GEDAT (ورود اطلاعات)

ورود اطلاعات به همراه تنظیمات مربوط به طرح

آموزش نسخه موبایل Gedat (دسترسی لایه ها)

ویدئو آموزش نسخه موبایل نرم افزار GEDAT (دسترسی لایه ها)

دسترسی لایه ها، نمایش اطلاعات(اطلاعات، معایب و …)

ویدئو آموزش نسخه موبایل GEDAT (مسیریابی)

آموزش مسیریابی در نرم افزار موبایل GEDAT