• اجرای برداشت و پیاده سازی اطلاعات اقلام شهری مانند شبکه برق ،آب ، گاز و غیره
  • نیازسنجی و امکان سنجی سیستم اطلاعات مکانی
  • آماده سازی داده های مکانی و تصحیح نقشه ها
  • بروز رسانی نقشه های شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای
  • توسعه پایگاه داده مکانی در بسترهای متمرکز و توزیع یافته
  • طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی
  • تهیه اطلاعات مکانی عوارض شهری به صورت سه بعدی
  • مشاوره پیرامون تعریف پروژه های GIS بر اساس نیاز ها و کمبود های کارفرما
  • تحلیل داده های مکانی
  • توسعه نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی
  • پردازش تصاویر ماهواره ای